CPD - Centrum předškolních dětí

CPD - Centrum předškolních dětí

CPD - Centrum předškolních dětí

01.05.2021

Kontakt: Zuzana Michálková
Telefonické spojení: 725 384 760
(HC4) - 778 727 286 (Vodníček)
E-mailová adresa: cpd@hc4.cz


CPD v Hobby centru 4
DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 provozuje pro předškoláčky již 10 let 
Centra předškolních dětí Sedmikráska, Sluníčko, Vodníček 
a pro ty úplně nejmenší Klub Kopretina.

Co je CPD?
Centra předškolních dětí (CPD) jsou vyhledávanou alternativou mateřských škol 
pro rodiče dětí, kteří upřednostňují vlídné prostředí rodinného typu s menším kolektivem. 
CPD jsou určena dětem od 3 do 5 let, kolektiv je smíšený v celkovém počtu 15 dětí. 
V každém centru se v přátelské atmosféře o děti starají 2 zkušení pedagogové. 
Naši pracovníci sledují nové trendy ve výchově a rozvoji dovedností dítěte, 
aktivně navštěvují semináře a školení. 
Činnost center je zaměřena na všestranný rozvoj dětí. Úzce spolupracujeme s rodiči 
a vycházíme vstříc individuálním potřebám dětí. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny 
schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školy.

Program CPD
Při tvorbě programu v CPD využíváme zejména metody prožitkového a kooperativního 
učení hrou, situačního a spontánního sociálního učení a tvořivou dramatiku. 
Součástí programu jsou didakticky zaměřené činnosti - záměrné i spontánní učení, 
individuální a skupinová práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických, 
výtvarných a pohybových dovedností dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu 
objevovat a poznávat nové, získávat zkušenosti a utvrzovat se v již osvojených dovednostech. 
Poskytujeme dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a plány. 
Vedeme je ke správným pracovním návykům při kreativním tvoření, rozvíjíme jemnou 
a hrubou motoriku. Děti tak připravujeme pro bezproblémový přechod do dalších předškolních a školních zařízení.

Jak to u nás chodí
Aktivity v CPD jsou členěny do měsíčních bloků a následně do týdenních témat, která se během dopoledních činností promítají do denního režimu. Společně s dětmi také slavíme důležité svátky v roce – Podzimní slavnost, Mikulášská besídka, Vánoce, Masopust, Velikonoce, Čarodějnice, Den dětí a další. Navíc připravujeme pro rodiče a seniory během roku 2 pásma básniček a písniček doprovázená tvořivými dílnami (Vánoční a Velikonoční besídky). 
V době školních prázdnin organizujeme Příměstské tábory pro předškoláčky.


DENNÍ PROGRAM

 08:00    otevření CPD, scházíme se ve třídě
 08:00  09:00  doba určená pro příchod dětí do CPD 
 řešíme individuání potřeby dětí po konzultaci s rodiči 
 doba pro spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí
 09:00  10:15  spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce a činnosti, úklid
 10:15  10:45  přivítání dne, aktivity dětí řízené pedagogy – komunitní kruh 
 didakticky zaměřené činnosti, vzděláváme se, téma dne prožitkové učení 
 pohybové aktivity a hry, cvičení, joga, rytmika 
 básničky, hra na hudební nástroj a zpívání
 10:45  11:00  hygiena, dopolední svačina, pitný režim
 11:00  11:30  kreativní tvoření, téma dne 
 (děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky, rozvoj grafomotoriky 
 a jemné motoriky, správný úchop a vedení čáry)
 11:30  11:45  hygiena, příprava na pobyt dětí venku
 11:45  13:00  zpravidla pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní i řízené činnosti 
 s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy 
 a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní 
 a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách)
 12:00  13:00  doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Zpět